Thư mời họp hội đồng cổ đông 2019

Thursday, 07/11/2019

36 Lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN

CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

Số: …./TM-HĐQT-CTDV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm  2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cung ứng Dịch vụ Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/01/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cung ứng Dịch vụ Hàng không kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (sau đây viết tắt là Đại hội) với những nội dung sau:

  • Thời gian: 15h00’ ngày 14 tháng 11 năm 2019
  • Địa điểm: Nhà Văn hóa Tổ dân phố, số 55, ngõ 71, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nôi.
  • Nội dung Đại hội: (có nội dung chi tiết kèm theo)
  • Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 30/09/2019.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm hồ sơ này). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Đính kèm:

Lưu ý: 

  • Cổ đông đi dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời và CMND/HC/CCCD;
  • Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 14h30’.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Văn Dương

(đã ký)

Thong ke