AIRSERCO HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 14/11/2019

Monday, 18/11/2019

66 Lượt xem

     Ngày 14 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Công ty Cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không đã tổ chức họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

     Đại hội thành công tốt đẹp với sự có mặt của 14 cổ đông, đại diện 96,38% cổ phần của Công ty. Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc, báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; được sự tham gia thảo luận, góp ý của các cổ đông; đại hội đã Thông qua Biên Bản và Nghị quyết đại hội.

(Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội)

     Về báo cáo tình hình hoạt động năm 2018: Hầu hết các kế hoạch đề ra đều thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Chỉ tiêu

KH 2018

TH 2018

TH2018/ KH2018

I

Doanh thu

         31,548.2  

           34,840.6  

110%

1

 Doanh thu về bán hàng

         30,424.1  

          33,761.9  

111%

2

Doanh thu khác

              154.0  

               106.8  

69%

3

Doanh thu HĐTC

              970.1  

               972.0  

100%

II

Tổng chi phí

         30,966.0  

           34,238.5  

111%

III

Tổng lợi nhuận trước thuế

              582.2  

                602.2  

103%

IV

Nộp ngân sách

           1,136.9  

             1,105.7  

97%

        Đại hội tiến hành biểu quyết, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Chỉ tiêu

TH 2018

KH 2019

KH2019/ TH2018

I

Doanh thu

           34,840.6  

              37,298.4  

107%

1

 Doanh thu về bán hàng TCT

          33,761.9  

             36,118.2  

107%

2

Doanh thu khác

               106.8  

                  152.4  

143%

3

Doanh thu HĐTC

               972.0  

               1,027.8  

106%

II

Tổng chi phí

           34,238.5  

              36,466.5  

107%

III

Tổng lợi nhuận trước thuế

                602.2  

                      832  

138%

IV

Nộp ngân sách

             1,105.7  

                   1,362  

123%

Ngoài ra: Đại hội thông qua những nội dung hoạt động khác: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chỉnh năm 2019; Thông qua chế độ thù lao cho Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo kết quả công tác của Hội Đồng Quản Trị, Báo cáo của Ban kiểm soát.

 

Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết

Tài liệu đi kèm:

- Biên bản đại hội;

- Nghị quyết đại hội;

Thong ke